معرفی مقاومت ترمز

مقاومت ترمز (braking resistor)

یکی از تجهیزات ضروری جهت جلوگیری از ایجاد آسیب های سخت افزاری و بروز خطا در اینورتر مقاومت ترمز است.

در فرایند توقف موتور، انرژی جنبشی به الکتریکی تبدیل خواهد شد و در این حالت موتور از حالت مصرف کننده به تولیدکننده تبدیل می شود. به منظور توقف سریع و مطلوب موتور و تخلیه انرژی ، استفاده از مقاومت ترمز ضروری است.

    Cart